Włączenie Osób Niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez pracę na otwartym rynku Logo of Leonardo Programme
DARE Project

Prof. Alan Hurst

Alan Hurst urodził się w Atherton, w hrabstwie Lancashire w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem uniwersytetów w Hull, Manchesterze i Lancaster. Po okresie pracy jako nauczyciel historii w szkole został wykładowcą w zakresie kształcenia w Kolegium Edukacji Poulton-le-Fylde, stanowiącym część Politechniki Preston/Lancashire. Był jednym z pierwszych członków Krajowego Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych (obecnie Skill: Krajowe Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych). Badał dostęp studentów niepełnosprawnych do uczelni wyższych na potrzeby pracy doktorskiej, opublikowanej następnie pod tytułem "Kroki podejmowane w kierunku ukończenia studiów". Tytuł profesora został nadany mu przez University of Central Lancashire w uznaniu pracy na rzecz studentów niepełnosprawnych na tym uniwersytecie, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. W czerwcu 2005 roku nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Otwartego w uznaniu jego wkładu w opracowaniu polityki i świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w kształceniu na poziomie uniwersyteckim.

Jest członkiem zarządu Skill. Nieprzerwanie publikuje artykuły i jest zapraszany do wykładania i prowadzenia warsztatów na konferencjach zarówno w Wielkiej Brytanii jak i zagranicą. Coraz bardziej interesuje się kwestią wprowadzenia zagadnienia niepełnosprawności do programu kursów. Obecnie kończy projekt opracowujący materiały do wykorzystania przez osoby szkolące personel głównego nurtu edukacyjnego podczas planowania i przedstawiania sesji dotyczących studentów niepełnosprawnych.

Oprócz pracy lubi czytać i podróżować. Jest usilnym orędownikiem komunikacji zbiorowej. Był członkiem Komitetu Pasażerów Kolei na północno-zachodnią Anglię aż do jego rozwiązania przez rząd w 2005 roku.

Zdjęcie: Prof. Alan Hurst w czasie prezentacji.

Polityka integracyjna wobec studentów niepełnosprawnych oraz jej realizacja w Wielkiej Brytanii

Rozwój i realizacja polityki integracyjnej wobec studentów niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii opiera się na dwóch podstawowych, zasadniczo odmiennych, koncepcjach rozumienia niepełnosprawności. Jedna z nich to model jednostkowy (medyczny, opierający się na deficycie), zgodnie z którym problem niepełnosprawności tkwi w danej osobie. Druga koncepcja to model społeczny (edukacyjny, polityczny). Przypisuje on przeszkody napotykane przez osoby niepełnosprawne strukturom i systemom społeczeństwa, w których żyją. Współcześnie obserwuje się odchodzenie od modelu jednostkowego w stronę modelu społecznego.

Ta zmiana w pojmowaniu istoty niepełnosprawności znalazła odzwierciedlenie w języku. Niech za ilustrację posłużą tu dwa przykłady. Po pierwsze, a potwierdzenie tego można znaleźć w wielu innych językach, istnieje rozróżnienie pomiędzy upośledzeniem stanowiącym aspekt osoby a niepełnosprawnością, gdy brak określonej sprawności stanowi utrudnienie w uczestnictwie w życiu społecznym. Po drugie, niektórych studentów opisuje się jako mających konkretne trudności w uczeniu się. Jest to sytuacja, w której ich cechy osobowe są postrzegane jako przyczyna trudności. Jeśli jednak użyć wyrażenia studenci "wykazujący różnice w uczeniu się", odpowiedzialność za niepełnosprawność przechodzi ze studenta na nauczyciela, gdyż dobrze przygotowany i doświadczony pedagog powinien być w stanie sprostać całej gamie różnych potrzeb edukacyjnych studentów uczestniczących w zajęciach.

W Wielkiej Brytanii i innych krajach poczyniono pewne postępy w zakresie stosowania modelu społecznego w odniesieniu do tego, co ma miejsce w uczeniu się, nauczaniu i ocenie w kształceniu na poziomie wyższym. Dobrym przykładem może tu być szkocki projekt Teachability (możliwości nauczania). W jego ramach nauczyciele akademiccy z różnych instytutów i wydziałów uczestniczą w krytycznej, opartej na ocenie, analizie realizowanych przez siebie programów nauczania i metod stosowanych na zajęciach. Aby to ułatwić poproszono ich m.in. o odpowiedź na pytania dotyczące pięciu zagadnień:

[powrót]

Poniższe symbole oznaczają, że strona ta spełnia wszystkie światowe standardy w zakresie dostępności dla osób niewidomych.

[ AAA Bobby aproved ]   ||   [ 508 Bobby aproved ]   ||   [ W3C XHTML 1.1 ]   ||   [ W3C CSS ]