Włączenie Osób Niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez pracę na otwartym rynku Logo of Leonardo Programme
DARE Project

Projekt IDOL

Europejski projekt pilotażowy IDOL - Inclusion of Disabled in Open Labour Market - Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy był realizowany przez jedenastu partnerów w siedmiu krajach:

 1. Uniwersytet Jagielloński, Polska (promotor projektu IDOL);
 2. Uniwersytet Śląski, Polska;
 3. Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR, Polska;
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska;
 5. Johannes Kepler University Linz, Austria;
 6. MARIE-CURIE ASSOCIATION, Bułgaria;
 7. EUROINFORM, Bułgaria;
 8. University of Karlsruhe, Niemcy;
 9. FEPAMIC, Hiszpania;
 10. University College Cork., Irlandia;
 11. Roehampton University, Wielka Brytania.

Cele projektu IDOL:

W wyniku działania projektu powstały kursy dla osób niepełnosprawnych wchodzących na otwarty rynek pracy, przeznaczone zwłaszcza dla absolwentów szkół wyższych:
- Program szkolenia w zakresie nowych technologii informatycznych dla osób niewidomych i słabowidzących
Moduły szkolenia skupiały się na umiejętnościach w zakresie poszukiwania pracy, np. obsłudze programu WORD, poczty elektronicznej, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.
Program szkolenia bazował na oprogramowaniu udźwiękawiającym środowisko Windows typu Jaws, ale spełniał potrzeby także użytkowników innych programów jak np. Window Eyes czy Hall. Szkolenie obejmowało dwie części:
1. Poziom pierwszy EATT (Equal Access to Technology Training czyli Szkolenie w zakresie równego dostępu do technologii)
Ten poziom był odpowiedni dla uczestników nieposiadających umiejętności obsługi komputera. Program szkoleniowy przeprowadzony był w regionalnym ośrodku przez szkoleniowca wykwalifikowanego w zakresie informatyki. Program kursu obejmował:

Po zrealizowaniu pierwszego poziomu studenci posiedli podstawową wiedzę i rozumieli obsługę komputera oraz byli w stanie realizować podstawowe funkcje w ramach wymienionych programów.

2. Poziom drugi:
Poziom drugi rozszerzał kompetencje nabyte na poziomie pierwszym. W tej części studenci w dalszym ciągu rozwijali umiejętności obsługi komputera niezbędne w środowisku pracy. Kurs odbywał się z własnej inicjatywy uczestnika, w trybie online. Szkolenie obejmowało pracę z następującymi elementami:

Po ukończeniu części drugiej studenci dysponowali odpowiednią wiedzą i zrozumieniem w zakresie samodzielnego używania komputera oraz pracy z wymienionymi programami. Poziom drugi zakończył się zadaniem zamykającym, poświęconym wszystkim umiejętnościom nabytym przez uczestników w trakcie trwania kursu. Obejmowało ono idee i informacje nt. sposobów wykorzystania programów w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia. Dodatkowo przekazane zostały informacje o konkretnych programach w zakresie dalszego szkolenia. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali "Zaświadczenie Europejskiego projektu IDOL", potwierdzające ich pomyślny udział w kursie.
Testowanie odbyło się w kwietniu i maju 2005 roku w następujących ośrodkach:

- Program szkolenia z zakresu umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy przez osoby niepełnosprawne oraz zwiększania świadomości rodziców i bliskich osób niepełnosprawnych w tym obszarze

W obrębie szkolenia wyróżniono dwa moduły:

* moduł pierwszy - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; do zadań tego modułu należał rozwój umiejętności autoprezentacyjnych oraz interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczestnicy szkolenia pracowali nad komunikatami niewerbalnymi i umiejętnością ich interpretacji, kreowaniem własnego wizerunku oraz uwrażliwieniem na popełniane podczas komunikacji błędy. Omówione zostały także rodzaje kanałów przesyłania i nadawania komunikatów werbalnych oraz zanalizowano ich znaczenie w procesie efektywnego porozumiewania się. Ponieważ profesjonalne podejście do kontaktu z pracodawcą wymaga całościowego przygotowania, w treningu uwzględniono także konieczność sprecyzowania predyspozycji zawodowych osoby poszukującej zatrudnienia. Szkolenie uwzględniało również określenie preferencji dotyczących fizycznego otoczenia pracy, jej emocjonalnego klimatu oraz warunków organizacji. Innym zadaniem w czasie szkolenia było odkrywanie mocnych i słabych stron funkcjonowania zawodowego oraz zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania informacji o miejscach pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem treningu było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych i zasad prowadzenia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej.

* moduł drugi - przeznaczony dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych; celem tego modułu było poszerzenie świadomości na temat przyjmowanych postaw w stosunku do osoby niepełnosprawnej i ich konsekwencji, wzrost wiedzy na temat nowoczesnych modeli traktowania niepełnosprawności oraz zmiana stereotypowego myślenia w odniesieniu do osób z ograniczoną sprawnością.


Szkolenie zawierało elementy teoretyczne, związane z zagadnieniami motywacji i znaczenia pracy zarobkowej w funkcjonowaniu człowieka. Uczestnicy szkolenia poznali teorię hierarchii potrzeb, teorię motywacji oraz psychologiczne konsekwencje pozostawania w sytuacji trudnej. Zapoznali się także z barierami utrudniającymi pełne funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych. Poznali możliwości ich kompensowania za pomocą rozwiązań technicznych, architektonicznych bądź organizacyjnych. Praktycznym elementem szkolenia było poznanie alternatywnych, przyjaznych form zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Istotnym obszarem kursu była diagnoza postaw rodzicielskich i zwiększenie świadomości na temat konsekwencji określonych typów postępowania. Efektem tego typu oddziaływań był rozwój osobisty, polegający na uelastycznieniu sztywnych przekonań, w kierunku większej otwartości na różne sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne, zwiększenie obiektywności w sposobie myślenia na temat ograniczeń i możliwości tej grupy osób na rynku pracy.

- Program szkolenia trenerów psów serwisowych
Program szkolenia trenerów został opracowany w konsultacji i współpracy ze specjalistami kynologami, behawiorystami, weterynarzami i hodowcami psów, co zapewniło w konsekwencji wysoki poziom kursu. Dzięki nawiązanym w trakcie trwania projektu IDOL kontaktom, nastąpiła wymiana doświadczeń z ośrodkami szkolenia psów asystujących w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Belgii, co w znaczący sposób wpłynęło na kształt i jakość tworzonego programu. Do współpracy został powołany ekspert zewnętrzny - wieloletni specjalista w szkoleniu psów serwisowych - z Wielkiej Brytanii, który dokonał końcowej merytorycznej oceny przygotowanego programu.
W ramach projektu IDOL powstała również strona internetowa: www.dogiq.info promująca ideę psa serwisowego i zawierająca informacje na temat różnych typów psów asystujących.

Zakończenie projektu IDOL
W roku 2006 zakończyła się realizacja projektu IDOL. Poszczególni partnerzy wdrażali jego rezultaty w swoich instytucjach oraz wymieniali się doświadczeniami z jego realizacji z kolejnymi placówkami edukacyjnymi z całej Europy.

[powrót]

Poniższe symbole oznaczają, że strona ta spełnia wszystkie światowe standardy w zakresie dostępności dla osób niewidomych.

[ AAA Bobby aproved ]   ||   [ 508 Bobby aproved ]   ||   [ W3C XHTML 1.1 ]   ||   [ W3C CSS ]